Simulacija distribucije naelektrisanja na 2D i 3D modelima metodom simuliranog kaljenja

Đorđe Radičević
Menor: Marija VranićP

PDF

U ovom radu smo demonstrirali primenu metoda simuliranog kaljenja na problem nalaženja stabilnog rasporeda jednakih tačkastih naelektrisanja na površini diska, odnosno u unutrašnjosti lopte. Dobijeni rezultati su pokazali da će se naelektrisanja čija je početna konfiguracija slučajno izabrana rasporediti tako da budu na što većoj međusobnoj udaljenosti.

Određivanje veze između koeficijenta površinskog napona i koeficijenta viskoznosti

Mirjana Dimitrijevska

Mentor: Jelena Grujić

PDF

U ovom istraživanju određivana je veza između koeficijenta površinskog napona i koeficijenta viskoznosti tečnosti. Merena je viskoznost i površinski napon vode i različitih koncentarcija rastvora saharoze, kuhinjske soli, glicerina i acetona u vodi. Dobijena je linearna zavisnost prirodnog logaritma koeficijenta površinskog napona i recipročne vrednosti koeficijenta viskoznosti za sve ispitivane tečnosti što, s obzirom raznolikost uzoraka, može se smatrati da je dobijena zavisnost univerzalna osobina ovih fluida.

Monte Karlo simulacija laserskog hladjenja

Miloš Srećković

PDF

U ovom radu vršena je Monte Karlo simulacija laserskog hlađenja na Ca+ jonima, u jednodimenzionom modelu sa jednim prelazom u elektronskim nivoima. U svim simulacijama se dobija opadanje temperature kada je talasna dužina lasera λ veća od talasne dužine prelaza λ0. Dobijena je zavisnost minimalne temperature T od λ-λ0 iz koje dobijamo optimalnu vrednost talasne dužine lasera λ.

Trajektorije značajne za računanje funkcionalnog integrala u kvantnoj mehanici

Marina Radulaški

Menor: Antun Balaž

PDF

U ovom radu ispitivana je oblast oko rešenja klasičnih jednačina kretanja u kojoj se nalaze trajektorije značajne za računanje amplituda verovatnoće u funkcionalnom formalizmu. Numerički je nađeno da se širina ove oblasti može napisati kao polinom po T1/2 i T1/2, gde je T vreme evolucije sistema. Ako se integracija u funkcionalnom integralu u trenutku t ograniči na oblast širine δ(t) tako da dobijeni rezultat ima unapred zadatu relativnu grešku r.

Haos u kapanju vode

Stevan Radanović, Uroš Delić
Mentor: Stevan Nađ-Perge

PDF

U ovom radu je razmatrana pojava haosa u kapanju vode, tj. u vremenskim intervalima između dve kapi. Za dobijanje vremenskih intervala je korišćen laser na sledeći način: kapljice su padale ispred njega i tako presecale laserski zrak, što je dovodilo do promena vrednosti intenziteta zračenja na detektoru. Pri povećavanju visine vodenog stuba u posudi iz koje je kapala voda je dolazilo do skraćivanja perioda između dve kapi. Zatim je dolazilo do bifurkacije, tj. udvajanja perioda, jedne od osnovnih karakteristika haosa. Kapljice su se formirale na relativno malom kružnom prorezu (S~1mm2).

Uticaj kompeticije na efikasnost sistema u Minority game

Živorad Lazarević, Dragomir El Mezeni
Mentor: Jelena Grujić

PDF

Minority game je model koji na osnovu prostih pravila generiše veoma kopleksna ponašanja, a funkcioniše po principu da su pobednici oni koji su u manjini, na principu ponude i potržnje, koje se sreće i na berzi. U ovom radu je ispitivana efikasnost ovog modela u zavisnosti od kompeticije agenata. Dobijeno je da je ceo sistem efikasniji ukoliko se izbacuju agenti (strategije) izabrani na random, a ne najlošiji.

Određivanje putanja naelektrisane čestice u električnom polju primenom genetičkog algoritma (2D slučaj)

Marija Vranić
Mentor: Srđan Verbić

U ovom radu razmatran je problem kretanja naelektrisane čestice u nehomogenom električnom polju tako sto su genetičkim algoritom određivane moguće putanje. Ispitano je nekoliko karakteristika efikasnosti genetičkog algoritma. Dobijena je zavisnost srednjeg dejstva od broja generacija, ponašanje dejstva pri ponavljanju testiranja i promenljivosti dejstva od broja generacija.

Primena Monte Carlo i Bethe Ansatz metoda u ispitivanju osobina 1D Hajzenbergovog modela magnetika

Marina Marinković

PDF

Koristeći Bethe ansatz metod rešavali smo svojstveni problem hamiltonijana Hajzenbergovog modela magnetika. Zbog velike dimenzije problema nismo bili u mogucnosti da odredimo ceo energetski spektar. Umesto toga, koristeći Monte Carlo metod izračunali smo samo pojedine svojstvene vrednosti i zatim su tako dobijeni rezultati iskorišćeni za ispitivanje ponašanja susceptibilnosti i specifične toplote pomenutog sistema.