Promovisanje saradnje u mrežama

Aleksa Denčevski

U ovom radu ispitivano je da li će se broj učesnika koji sarađuju povećavati igrajući iteriranu zatvorenikovu dilemu kada su učesnici smešteni u pravilnu mrežu. U objavljenim radovima se tvrdi da u pravilnim mrežama postoji saradnja među učesnicima kada se ispune određeni uslovi u matrici isplata zatvorenikove dileme. Takođe se tvrdi da će na odluku učesnika uticati odluka suseda koji je osvojio najviše poena u prethodnoj rundi i na taj način će se broj učesnika koji sarađuju povećavati. Pomoću realnog eksperimenta ispitivane su pravilne mreže u kojima učesnici igraju iteriranu zatvorenikovu dilemu sa istim susedima u toku cele igre i pravilne mreže u kojima učesnici nakon svake runde dobijaju nove sa kojima interaguju. Korišćenjem rezultata iz realnog eksperimenta napravljeni su različiti modeli igrača. Na više načina je modelovana verovatnoća po kojoj igrači donose odluke. Ispitano je koji je model najpribližniji rezultatima realnog eksperimenta i da li u modelima broj učesnika koji sarađuju raste kako se menja redni broj runde. Za razliku od dosadašnjih istra živanja, zaključeno je da pravilne mreže ne promovišu saradnju kada se ispune određeni uslovi u matrici isplata i da se učesnici pri donošenju odluka neće obazirati na odluke suseda u prethodnoj rundi.

Promovisanje saradnje u mrezama

Primena genetskog algoritma za učenje hodanja dvodimenzionalnog bipedalnog modela

Janko Šušteršič, Maja Pantić

Cilj ovog rada su optimizacija i ispitivanje čovekovog kretanja projektovanog u ravni. U tu svrhu razvijena su dva dvodimenzionalna bipedalna modela različitog stepena složenosti, koja mogu da se kreću u fizički realnom okruženju. Za simuliranje kretanja korišćen je pristup po kome su momenti sila, koji kontrolišu kretanje delova tela, u svakom trenutku linearna kombinacija parametara trenutnog stanja u kojem se model nalazi. Model čoveka i simuliranje njegovog kretanja implementirani su u programskom jeziku Python, uz pomoć programskog paketa Pybox2d. Predstavljen je genetski algoritam sa ciljem postizanja stabilnog kretanja bipedalnog modela i za njegovu optimizaciju. Dobijeni su parametri koji opisuju stabilno kretanje čoveka, prosečne dužine koraka od 39 cm, u trajanju od 0.75 s.

Primena genetskog algoritma za ucenje hodanja dvodimenzionalnog bipedalnog modela

Laserovanje bez inverzije naseljenosti na kvantnim tačkama

Marija Šindik

Ovaj rad se bavi efektom propagacije laserske svetlosti bez inverzije naseljenosti na sistemu kvantne tačke koji se sastoji od četiri energetska nivoa. Posmatrana je sferna kvantna tačka sa nečistoćom u sredini, koja je postavljena u homogeno magnetno polje. Finite-difference metodom su numerički izračunate vrednosti energetskih nivoa i talasne funkcije elektrona u kvantnoj tački. Izabrana su četiri nivoa koja se nalaze u diamond konfiguraciji. Na sistem se deluje sa četiri lasera određenih frekvencija i posmatrano je pojačanje jednog od njih. Pokazano je kako variranje određenih parametara, kao što su frekvencije i jačine lasera, relativna faza i jačina magnetnog polja, utiču na pojačanje laserke svetlosti i diskutovano je koja je optimalna kombinacija za postizanje najvećeg pojačanja.

Laserovanje bez inverzije naseljenosti na kvantnim tackama

Kurkumin i cijanidin kao fotoosetljivi pigmenti u solarnim ćelijama: modelovanje pomoću teorije funkcionala gustine

Stefan Ilić

Solarne ćelije sa fotoosetljivim pigmentom pripadaju trećoj generaciji solarnih ćelija. Glavni deo ovih ćelija predstavlja porozni sloj nanočestičnog anatas titanijum-dioksida za koji se vezuje pigment. Vrsta pigmenta, način na koji se vezuje za titanijum-dioksid, njegova apsorpcija fotona i drugi efekti utiču na efikasnost ovih ćelija. Pomoću softvera NWChem modelovani su prirodni pigmenti kurkumin i cijanidin koji su vezani za klaster titanijum-dioksida. Ispitivana su tri različita modela molekul/klaster, kao i apsorpcioni spektri pojedinačnih molekula kurkumina i cijanidina. Rezultati su pokazali da molekul kurkumina ima veću apsorpciju fotona u vidljivom delu spektra u odnosu na cijanidin. Kada su deprotonovani kurkumin i cijanidin adsorbovani za klaster titanijum-dioksida, dobijeni raspored energetskih nivoa ukazuje na veću verovatnoću prelaska elektrona iz molekula u titanijum- dioksid u slučaju kurkumina nego u slučaju cijanidina. Na osnovu dobijenih rezultata, zaključili smo da kurkumin ima bolje osobine kao fotoosetljivi pigment što potvrđuje prethodno dobijene eksperimentalne rezultate.

Kurkumin i cijanidin kao fotoosetljivi pigmenti u solarnim celijama

Ispitivanje karakteristika lebdećeg fluidnog mosta

Helena Miljković

U ovom radu proučavane su karakteristike fluidnog mosta. Fluidni most je struktura koja se formira između dve čaše napunjene fluidom kada se u svaku od njih postavi po jedna elektroda i dovede napon reda veličine kilovolta između njih. Karakteristike koje su ispitivane za razne setove parametara su maksimalna dužina mosta, promena poluprečnika mosta, kao i protok fluida kroz most tokom vremena. Razlika napona između elektroda koja je varirana tokom eksperimenata je u opsegu od 6 do 11 kV. Fluidi koji su korišćeni za ispitivanje su metanol, etanol, propanol, amil-alkohol, izopropil-alkohol, voda, rafinirano ulje, kao i smeše vode sa alkoholima. Rezultati pokazuju da prilikom korišćenja vode, kao fluida u eksperimentu, postoji tendencijalni protok fluida koji je linearno zavisan od vremena. Na fluidnom mostu tendencijalni protok predstavlja kretanje fluida u smeru čaše sa katodom, ali dolazi i do povremenih prelazaka fluida ka čaši sa anodom. Zapa ženo je da se nehomogene smeše vode i alkohola u domenima visokih i niskih napona ponašaju slično akoholima i vodi, respektivno. Takođe, određujući promenu poluprečnika fluidnog mosta tokom vremena uočeno je da njegova zavisnost nije povezana samo sa protokom, nego i sa karakteristikama fluida.

Ispitivanje karakteristika lebdeceg fluidnog mosta

Determining the Mass of the $K_S^0$, $\pi^+$ and $\pi^-$ Mesons Using the Theil Index

Jovan Markov

The aim of this project is to determine the mass of the $K_S^0$, $\pi^+$ and $\pi^-$ mesons observed in the decay $K_S^0 \to \pi^+ \pi^-$ using the Theil index and to see how precise this method will be. Filtered collision data from the LHCb detector at CERN was provided along with the information concerning the momenta of the particles listed above. The Armenteros-Podolanski plot wass used to display the data. Real data was overlapped individually with multiple pseudo datasets generated using theoretical predictions. The overlaps were compared to each other using the Theil index. The overlap with the largest Theil index was the one using the pseudo data with the best estimates for the particle mass values. The mass uncertainties were calculated using toy datasets. The calculated invariant meson masses are: $m_{K_S^0} = 497±3 MeV/c^2$ and $m_{\pi^+}=138.8±1.8 MeV/c^2$. The small relative mass uncertainties suggest the potential benefit of using this method in other particle physics data analyses.

Determining the mass of K0s, pi+, pi- mesons using the Theil index