Dizajn i optimizacija pravougaonog optičkog talasovoda genetičkim algoritmom

Uglješa Stojanović, Ana Trišović
Mentor: Marko Krstić

Optički talasovod predstavlja strukturu koja sprovodi i ograničava elektromagnetni talas primenom totalne unutrašnje refleksije. Cilj rada je konstruisanje i optimizacija optičkog pravougaonog talasovoda sastavljenog od periodične strukture dva različita aterijala. Pokazano je da talasovod projektovan na ovaj način, gde se kao jezgro koristi vazduh, može biti približno dobar kao i standardni talasovod gde se kao jezgro koristi neki materijal sa jako velikim indeksom prelamaja poput silicijum‐dioksida. Zaključeno je da je dobro osmišljen genetički algoritam efikasan i vrlo upotrebljiv za nalaženje optimalnih uslova za visoke vednosti reflektanse, pogotovo pri traženju rešenja za konkretne talasne dužine. Kao krajnji cilj i rezultat rada dobijeno je više funkcija zavisnosti najveće dostižne reflektanse u zavisnosti od talasne dužne pri različitoj vrednosti divergencije upadnog ugla talasa, a analizirani su i određeni primeri zavisnosti reflektanse od talasne dužine pri poznatom broju slojeva i upadnom uglu, bez divergencije svetlosti.

Kompletan rad: Dizajn i optimizacija pravougaonog optičkog talasovoda genetičkim algoritmom

Konstrukcija optičkih pinceta

Vladimir Petrović, Marija Janković
Mentori: Uroš Delić, Jelena Pajović

Cilj ovog projekta bila je konstrukcija aparature koja bi omogućila proizvoljno manipulisanje mikročesticama pomoću laserskog sopa, odnosno optičkog sistema poznatog kao optičke pincete. Providne sferne čestice prečnika 1,02 μm i 3,01 μm uspešno su zarobljene u fokus laserskog snopa i proizvoljno pomerane u odnou na ostale čestice u uzorku, u horizontalnoj ravni. Za fokusiranje Gausovskog laserskog snopa sa početnom snagom od 14,4mW i istovremeno za posmatranje uzorka, korišćen je mikroskopski objektiv uvećanja 40x, a zarobljavane čestice nalazile su se u vodenom rastvoru etanola. Izmerena je i minimalna snaga na izlazu iz objektiva neophodna za uspešno pomeranje čestica. Za čestice veličine 1,02 μm ona je iznosila 1 mW, a za čestice od 3,01 μm bila je 1,2 mW. Značaj projekta leži u jednostavnosti konstrukcije i nekarakterističnim laboratorijskim uslovima za ovu obično komplikovanu i ahtevnu aparaturu.

Kompletan rad: Konstrukcija optičkih pinceta

Proučavanje dinamike Boze-Ajnštajnovog kondenzata simulacijom pri promeni parametara sistema

Ognjen Marković
Mentor: Vladimir Luković

Proučavana je dinamika Boze-Ajnštajnovog kondenzata numeričkim simuliranjem Gross‐Pitaevskii jednačine pri promeni parametra sistema. Cilj rada je bio ispitivanje uticaja nelinearnosti samog sistema na procese raspada i osnovnu frekvenciju kondezata u slučaju nagle promene koeficijenta nelinearnosti. Pokazano je kako nelinearnost utiče na proces raspada kondenzata pri isključenju magnetne zamke. Takođe je pokazano da frekvencija osnovne oscilacije zavisi od trenutnih parametra sistema ali i od početnog stanja sistem iz ojeg je sistem izveden.

Kompletan rad: Proučavanje dinamike Boze-Ajnštajnovog kondenzata simulacijom pri promeni parametara sistema

Strategije za lociranje habova u socijalnim mrežama

Tamara  Đorđević, Stefan Stojanović
Mentor: Jelena Grujić

U ovom radu smo se bavili analizom strukture socijalne mreže Facebook‐a, i upoređivanjem strategija za brzo lociranje čvorova sa najvećim stepenom. Pronašli smo raspodelu stepena čvorova mreže i na njoj uočili dvostruku linearnost, koefcijenata pravaca ‐2, 37 i ‐3, 07. Utvrdili smo da je mreža asortativna do oko stepena čvora 600. Iz raspodele stepena čvorova smo zaključili da ova mreža ima malo čvorova koji su povezani sa mnogo čvorova, i ti jako povezani čvorovi su označeni kao habovi. Koristili smo dve strategije za lociranje habova. Prva je preuzeta iz već objavljenog istraživanja, i do haba dolazi birajući jedan čvor pa odlazeći do njegovog prijatelja sa najvećim stepenom čvora i tako redom. Drugu strategiju smo mi izveli modifkacijom prve, koristeći poznavanje asortativnosti i raspodele stepena čvorova. Ova strategija polazi od jednog čvora pa odlazi do njegovog prijatelja kome je srednji stepen čvorova suseda najveći i tako reom. Upoređivanjem strategija, pokazano je da je druga strategija brža i za 25%. Takođe, brzina druge strategije manje zavisi od odabira početnog čvora. Ako se strategijama doda neodređenost u traženju habova proces se usporava, ali je odnos između strategija i dalje isti.

Kompletan rad: Strategije za lociranje habova u socijalnim mrežama

Fenomen segregacije u rotirajućoj dvokomponentnoj smeši granularnih materijala

Marko Kuzmanović, Iva Bačić
Mentori: Slobodan Vrhovac i Zorica Jakšić

Proučavana je segregacija dvokomponentne smeše granularnih materijala tokom rotiranja u polupopunjenoj horizontalnoj cevi. Cilj rada bio je ispitivanje uticaja brzine rotacije cevi i zapreminskog udela granula u smeši na formiranje i evoluciju aksijlne segregacije. Glavni značaj rada je ispitivanje uticaja zapreminskog udela određene vrste granula u smeši na segregaciju, koji do sada nije detaljno ispitan. Pokazano je da se povećanjem brzine rotacije cevi ubrzava evolucija segregacionog šablona i povećava se njegova definisanost, kao i da koncentracija granula u početnoj smeši ne utiče na pojavu aksijalne segregacije.

Kompletan rad: Fenomen segregacije u rotirajućoj dvokomponentnoj smeši granularnih materijala