Ispitivanje osobina nenjutnovskog fluida napravljenog od skroba i vode

Vladimir Petrović
Mentori: Damjan Pelc i Marin Lukas

U radu su opisane neke fizičke osobine smeše skroba i vode. Ova smeša je jedan od tipova nenjutnovskih fluida koji nemaju stalnu viskoznost. Kada se sloj ove smeše postavi na neki oscilator (u ovom slučaju zvučnik) javljaju se različiti oblici (Faradejevi talasi, metastabilne i stabilne rupe i delokalizovana stanja). Svi oblici zavise od gustine fluida ali i frekvencije i amplitude oscilovanja. Ispitivano je pri kojim uslovima se dobijaju ovi oblici.
U drugom delu rada ispitivane su osobine toka niz strmu ravan. Različitim merenjima određeno je pri kojim uslovima dolazi do prelaza iz laminarnog u turbulentni tok.

Kompletan rad: Ispitivanje osobina nenjutnovskog fluida napravljenog od skroba i vode

Simetrična i asimetrična iterirana zatvorenikova dilema

Miljan Dašić i Marija Janković
Mentori: Aleksandar Bogojević i Andrija Jovanović

Cilj ovog rada je određivanje optimalnih strategija za igranje Iterirane zatvorenikove dileme (IZD) u određenom evolutivnom okruženju korišćenjem genetičkog algoritma. Kompjuterskom simulacijom evolucije strategija ispitivane su osobine strategija i njihovo ponašanje – pojave kooperativnosti, agresivnosti i prevara. Korišćene su simetrična i asimetrične matrice poena. Prvi deo projekta koji uključuje simetričnu matricu poena služio je kao test valjanosti implementiranog genetičkog algoritma(GA). Realizovani su turniri strategija po uzoru na Akselrodove turnire. To su turnir slučajno generisanih strategija protiv reprezentativnih i turnir na kome se međusobno sukobljavaju slučajno generisane strategije. Pošto smo se rezultatima koji su saglasni sa do sada rađenim simulacijama IZD –a uverili u efikasnost napisanog GA, istraživali smo asimetričnu igru. Asimetrična zatvorenikova dilema je interesantan i još uvek nedovoljno istražen problem teorije igara. Dobijeni su fazni prelazi kooperacija → agresivnost i kooperacija → naizmenične prevare u asimetričnim turnirima.

Kompletan rad: Simetrična i asimetrična Iterirana Zatvorenikova Dilema