Strukturne promene u dvodimenzionalnim granularnim sistemima u uslovima izmenjene efektivne gravitacije u procesu prodiranja stranog tela

Ognjen Stanisavljević, Marija Petrović

U ovom radu proučavane su strukturne promene u dvodimenzionalnim granularnim sistemima u procesu prodiranja zašiljene metalne šipke širine 1,5 cm. Kao granularni materijal u eksperimentu su korišćene jednake plastične kuglice prečnika 5,8mm. Kuglice su ispuštane u specijalno dizajniranu posudu debljine približne prečniku kuglice kako bi dobijeni granularni sistem bio dvodimenzionalan. Efektivna gravitacija kontrolisana je tako što su granularna pakovanja formirana u fluidima različitih gustina. Svako formirano granularno pakovanje je fotografisano pre, tokom i nakon prodiranja šipke i analizom dobijenih fotografija dobijeni su podaci o kvalitativnim i kvantitativnim promenama do kojih dolazi u granulanom pakovanju. Tokom analize fotografija korišćene su Voronijeva teselacija i Deloneova triangulacija. Dobijeni rezultati pokazali su da dolazi do različitih promena u zavisnosti od efektivne gravitacije pri kojoj je pakovanje formirano. Zaključeno je da su granularna pakovanja formirana pri uslovima redukovane efektivne gravitacije tokom prodiranja šipke uređuju, dok se pakovanja formirana pri normalnoj gravitaciji izdižu i dolazi do razuređenja.

Kompletan rad: Strukturne promene u dvodimenzionalnim granularnim sistemima u uslovima izmenjene efektivne gravitacije u procesu prodiranja stranog tela

Eksperimentalno utvrđivanje haosa u kretanju fizičkog klatna sa oscilujućom tačkom vešanja

Petra Šešelja, Kristina Gligorić

U radu je prikazano kako je moguće eksperimentalno ustanoviti haos u jednostavnom fizičkom sistemu sa jednim stepenom slobode. Izložen je detaljan opis aparature ko ja je korišćena. Merenja su vršena tako što je amplituda osclilovanja varirana za različite parametre koji su prethodno određeni simulacijom. Očekivano je da povećavanjem amplitude sistem prelazi iz periodičnog u haotični režim putem udvostručavanja perioda, sve dok se ne dostigne kritična amplituda pri kojoj sistem prelazi u haotičan režim. Klatno je snimano za različite setova parametara, a zatim su snimci komjuterski obrađeni. Podaci su tumačeni na osnovu faznih dijagrama pomoću kojih je potvrđena pretpostavka o ponašanju sistema.

Kompletan rad: Eksperimentalno utvrđivanje haosa u kretanju fizičkog klatna sa oscilujućom tačkom vešanja

Ispitivanje uticaja gustine plazme na efikasnost ubrzanja elektrona pulsnim laserom

Aleksandar Bukva

Ova j rad se bavi uticajem gustine plazme na ubrzanje elektrona u “vejkfild” šemi. Testirana je hipoteza da za svaki laser postoji optimalna gustina za koju će efikasnost prenosa energije lasera na čestice biti maksimalna. Korišćena je dvodimenzionalna relativistička “PIK” simulacija, koja je napisana u okviru ovog projekta. Dobijeni rezultati ukazuju da je pretpostavljena hipoteza tačna i dalji tok istraživanja je predložen.

Kompletan rad: Ispitivanje uticaja gustine plazme na efikasnost ubrzanja elektrona pulsnim laserom

Ispitivanje uticaja tornavoza na zvuk klasične gitare

Ana Žegarac

Ispitivan je uticaj tornavoza, dela koji se koristi u konstrukciji klasične gitare, na njen zvuk. Upoređivani su snimci tonova proizvedenih na istoj gitari sa 9 tornavoza različitih dužina, kao i bez tornavoza. Snimano je sa dva mikrofona. Jedan je bio postavljen kod glave izvođača, a drugi na rastojanju od jednog metra ispred njega. Iz dobijenih rezultata zaključeno je da Helmholc rezonancija dosta dobro opisuje uticaj tornavoza na boju tona. Ona je uspešno predvidela pojačanja harmonika u 77,76% slučajeva. Potvrđeno je i da tornavoz utiče na prostiranje zvuka – određeni tonovi snimani dok je gitara imala tornavoz bili su znatno glasniji na jednom mikrofonu u odnosu na drugi.

Kompletan rad: Ispitivanje uticaja tornavoza na zvuk klasične gitare

Ispitivanje statičkih i dinamičkih osobina tečnih klikera

Jelena Marković, Zoran Šukurma

Ovaj rad se bavi proučavanjem statičkih i dinamičkih osobina tečnih klikera, kao i osobinama praha od kojeg se oni mogu napraviti. Za čestice omotača korišten je grafitni prah, a za unutrašnjost tečnih klikera glicerol ili voda. Iz oblasti statike dobijene su linearne zavisnosti dužine za koju se spusti centar mase od poluprečnika i kontaktne dužine od poluprečnika. Klikeri su puštani niz strmu ravan pri uglovima od 13o i 18 o i posmatrana je zavisnost brzine od poluprečnika. Na uglu od 18 o klikeri postižu konstantnu brzinu, koja je obrnuto srazmjerna njihovom poluprečniku, dok na uglu od 13 o klikeri usporavaju sve vrijeme na posmatranom dijelu strme ravni. Takođe je posmatrana i promjena oblika klikera od glicerola i vode pri kretanju. Tečni klikeri predstavljaju nedovoljno istraženu oblast koja bi mogla imati širu primjenu. Ovo istraživanje je važno zbog potpunijeg uvida u njihove osobine.

Kompletan rad: Ispitivanje statičkih i dinamičkih osobina tečnih klikera

Ispitivanje osobina hidrauličnih skokova

Marija Milutinović, Jovan Markov

U radu su ispitane osobine hidrauličnih skokova različitih oblika sistematskim menjanjem parametara koji utiču na njihovu pojavu. Analizirana je površina hidrauličnih skokova i faktor njhovog oblika u zavisnosti od vremena i fizičkih osobina tečnosti. Hidraulični skokovi formiraju se kada vertikalni mlaz tečnosti udari u horizontalnu podlogu na kojoj se nalazi mala količina vode. Mlaz se radijalno širi i sloj tečnosti se stanjuje, sve dok ne dostigne određenu kritičnu visinu, dok se visina tečnosti oko skoka naglo povećava. Dimenziije i oblik skoka zavise od fizičkih osobina tečnosti (gustine, viskoznosti i površinskog napona), kao i od početne visine tečnosti na podlozi, poluprečnika otvora cevi iz koje ističe tečnost, protoka tečnosti kroz cev i visine na kojoj se nalazi otvor cevi iznad podloge. Korišćenjem pet različitih tečnosti, primetili smo pojavu hidrauličnih skokova oblika kruga, elipse, deteline, mašnice i poligonalnih oblika. Primećeno je da površina opada sa porastom visine i smanjenjem poluprečnika otvora, sa izuzetkom kod 60% rastvora šećera, dok faktor oblika u velikoj meri ne zavisi od visine otvora iz kog ističe tečnost iznad stakla. Zaključeno je da sa povećanjem viskoznosti i površinskog napona iznad određene vrednosti, hidraulični skokovi postaju kružni.

Kompletan rad: Ispitivanje osobina hidrauličnih skokova

Uticaj električne provodnosti vode na fenomen nesjedinjavanja naelektrisanih kapljica

Milan Krstajić

Pored jednostavnih elektrostatičkih interakcija, električno polje može imati i drugačiji uticaj na ponašanje kapljica. Primer je nesjedinjavanje kapljica sa površinom tečnosti gde se kapljica, u zavisnosti od jačine električnog polja u kome se nalazi, različito ponaša pri kontaktu sa površinom tečnosti. Jedan od faktora koji uslovljavaju ovu pojavu je električna provodnost vode. U ovom radu je ispitivano na koje sve načine provodnost utiče na ovaj fenomen i ustanovljeno je da postoje dva podprocesa koja se odlikuju razmenama naelektrisanja i direktno zavise od provodnosti vode.

Kompletan rad: Uticaj električne provodnosti vode na fenomen nesjedinjavanja naelektrisanih kapljica