Uticaj kompeticije na efikasnost sistema u Minority game

Živorad Lazarević, Dragomir El Mezeni
Mentor: Jelena Grujić

PDF

Minority game je model koji na osnovu prostih pravila generiše veoma kopleksna ponašanja, a funkcioniše po principu da su pobednici oni koji su u manjini, na principu ponude i potržnje, koje se sreće i na berzi. U ovom radu je ispitivana efikasnost ovog modela u zavisnosti od kompeticije agenata. Dobijeno je da je ceo sistem efikasniji ukoliko se izbacuju agenti (strategije) izabrani na random, a ne najlošiji.