Simulacija distribucije naelektrisanja na 2D i 3D modelima metodom simuliranog kaljenja

Đorđe Radičević
Menor: Marija VranićP

PDF

U ovom radu smo demonstrirali primenu metoda simuliranog kaljenja na problem nalaženja stabilnog rasporeda jednakih tačkastih naelektrisanja na površini diska, odnosno u unutrašnjosti lopte. Dobijeni rezultati su pokazali da će se naelektrisanja čija je početna konfiguracija slučajno izabrana rasporediti tako da budu na što većoj međusobnoj udaljenosti.