Isplati li se trčati po kiši?

Mario Cekić i Aleksandar Bukva Mentori: Vladan Pavlović, Uglješa Milić PDF Cilj rada je odrediti brzinu pri kojoj je opasnost kretanja u prostoru sa preprekama minimalna. Kao manje apstraktan model posmatrano je kretanje čoveka u prostoru u kojem pada kiša. Rešavanju problema se pristupilo na dva načina: putem analitičkog modela i putem simulacije. U analitičkom […]

Simuliranje kretanja grupa pešaka pod usmerenjem vođe

Zlatan Vasović i Maja Stošić Mentori: Stevan Radanović, Daniel Silađi PDF Cilj ovog rada je simuliranje kretanja pešaka raspoređenih u grupe sa vođom. Korišćen je model ćelijskog automata. Svaku grupu čini određen broj pešaka od kojih je tačno jedan vođa. Kretanje pešaka se zasniva na agregaciji (kretanju ka centru grupe kojim grupe odražvaju krutu strukturu) […]

Fenomen kreiranja konusnog oblika na vrhu zaleđenih kapljica rastvora alkohola

Sofija Miljković Mentori: Nenad Selaković, Isidora Rapajić PDF Kada se kapljica vode postavi na površ temperature niže od 0°C, proces zamrzavanja se odvija odozdo nagore, i vrh kapljice postepeno dobija konusni oblik. Ovaj fenomen se javlja kod tečnosti gustine manje od gustine vode. Fenomen je posmatran za kapljice od smeše vode i etanola. Kapljice zapremine […]

Analiza i razvoj modela konačnih dipolnih heliksa

Nikola Petreski i Mihailo Radojević Mentori: Miljan Dašić, Igor Stanković PDF Tema ovog rada su heliksi sastavljeni od konačnog broja čvrstih dipolnih sfera, poznati pod terminom konačni dipolni heliksi. Čvrste dipolne sfere intereaguju preko dve vrste interakcija: dipol-dipolnom interakcijom i tvrdom interakcijom čvrstih sfera. Iako je sistem na prvi pogled jednostavan, ispoljava kompleksno ponašanje usled […]

Ispitivanje Vajsenbergovog efekta u njutnovskim fluidima

Nina Jakovljević i Stefan Bukorović Mentori: Marija Milutinović, Petar Bojović, Marija Šindik PDF Vajsenbergov efekat nastaje pri rotaciji uskog vertikalnog štapa u posudi sa dve njutnovske tečnosti koje se međusobno ne mešaju. U takvom toku fluida se javlja niz nestabilnosti koje dovode do podizanja površinskog sloja donje tečnosti uz štap. U ovom radu su ispitivani […]

Evolucija populacije koja igra kooperativne igre

Milica Urošević i Nina Zdravković Mentori: Aleksandra Alorić, Dušan Drobnjak PDF Među jedinkama u biološkim i socijalnim sistemima prisutna je saradnja, što na prvi pogled nije u skladu sa individualnom borbom za preživljavanje (koja podrazumeva izdaju drugih jedinki zbog lične benificije). Za istraživanje ove dileme o razvoju saradnje ili izdaje mogu se koristiti kooperativne igre. […]

Optimizacija dizajna solarnih ćelija

Jovan Dimitrijević Mentori: Nikola Maksić, Daniel Silađi, Petar Bojović PDF S obzirom na to da su obnovljivi izvori energije ekološki pogodniji od fosilnih goriva i nisu količinski ograničeni kao neobnovljivi izvori energije, potrebno je dodatno istraiti mogućnosti njihovog korišćenja. Jedan od oblika obnovljivih izvora energije je solarna energija tj. energija Sunca. Energija Sunca može se […]

In silico poređenje efekata različitih nanočestica u Ožeovoj radioterapiji

Dunja Prokić i Marija Krstić Mentor: Stefan Anđelković PDF U modernoj medicini pojavljuju se nove metode lečenja raka koje teže da budu što manje invazivne. U ovom radu proučava se metoda koja uključuje Ožeove elektrone i usmerava ih ka kancerogenom tkivu, u cilju da se što manje zdravog tkiva ošteti. Simulacija je rađena u CERN-ovom […]

Ispitivanje osobina spin-ice materijala

Andrej Jakovljević i Bogdan Raonić Mentor: Milan Krstajić PDF Spin-ice materijali, odnosno oni čija je geometrija takva da ne postoji jedinstveno osnovno stanje, su predmet izučavanja još od prvog otkrića takve pojave u vodenom ledu. U ovom radu predloženo je ispitivanje karakteristika jednog tipa ovog materijala, konkretno pirohlorne rešetke, korišćenjem Metropolis-spin flip algoritma, predloženog u […]