Analiza i razvoj modela konačnih dipolnih heliksa

Nikola Petreski i Mihailo Radojević

Mentori: Miljan Dašić, Igor Stanković

PDF

Tema ovog rada su heliksi sastavljeni od konačnog broja čvrstih dipolnih sfera, poznati pod terminom konačni dipolni heliksi. Čvrste dipolne sfere intereaguju preko dve vrste interakcija: dipol-dipolnom interakcijom i tvrdom interakcijom čvrstih sfera. Iako je sistem na prvi pogled jednostavan, ispoljava kompleksno ponašanje usled prirode dipol-dipolne interakcije, koja je anizotropna i dugodometna. Analizirali smo razne slučajeve interackije heliksa sa probnom dipolnom sferom i sa identičnim heliksom, pri čemu su uzete u obzir različite magnetizacije heliksa, takozvana ST (single-thread) i MT (multi-thread) magnetizacija. Prvi deo rada predstavlja detaljnu analizu interakcija u kojima učestvuju dipolni heliksi, a drugi deo je vezan za razvoj modela konačnih dipolnih heliksa. Naime, formirali smo i ispitali dve vrste modela heliksa koje predstavljaju pojednostavljenu zamenu za heliks, i proverili koliko mogu reprodukovati zadate interakcije.