Ispitivanje osobina hidrauličnih skokova

Marija Milutinović, Jovan Markov

Mentori: Marija Janković, Vladan Pavlović

PDF

U radu su ispitane osobine hidrauličnih skokova različitih oblika sistematskim menjanjem parametara koji utiču na njihovu pojavu. Analizirana je površina hidrauličnih skokova i faktor njhovog oblika u zavisnosti od vremena i fizičkih osobina tečnosti. Hidraulični skokovi formiraju se kada vertikalni mlaz tečnosti udari u horizontalnu podlogu na kojoj se nalazi mala količina vode. Mlaz se radijalno širi i sloj tečnosti se stanjuje, sve dok ne dostigne određenu kritičnu visinu, dok se visina tečnosti oko skoka naglo povećava. Dimenziije i oblik skoka zavise od fizičkih osobina tečnosti (gustine, viskoznosti i površinskog napona), kao i od početne visine tečnosti na podlozi, poluprečnika otvora cevi iz koje ističe tečnost, protoka tečnosti kroz cev i visine na kojoj se nalazi otvor cevi iznad podloge. Korišćenjem pet različitih tečnosti, primetili smo pojavu hidrauličnih skokova oblika kruga, elipse, deteline, mašnice i poligonalnih oblika. Primećeno je da površina opada sa porastom visine i smanjenjem poluprečnika otvora, sa izuzetkom kod 60% rastvora šećera, dok faktor oblika u velikoj meri ne zavisi od visine otvora iz kog ističe tečnost iznad stakla.