Strukturne promene u dvodimenzionalnim granularnim sistemima u uslovima izmenjene efektivne gravitacije u procesu prodiranja stranog tela

Ognjen Stanisavljević, Marija Petrović

U ovom radu proučavane su strukturne promene u dvodimenzionalnim granularnim sistemima u procesu prodiranja zašiljene metalne šipke širine 1,5 cm. Kao granularni materijal u eksperimentu su korišćene jednake plastične kuglice prečnika 5,8mm. Kuglice su ispuštane u specijalno dizajniranu posudu debljine približne prečniku kuglice kako bi dobijeni granularni sistem bio dvodimenzionalan. Efektivna gravitacija kontrolisana je tako što su granularna pakovanja formirana u fluidima različitih gustina. Svako formirano granularno pakovanje je fotografisano pre, tokom i nakon prodiranja šipke i analizom dobijenih fotografija dobijeni su podaci o kvalitativnim i kvantitativnim promenama do kojih dolazi u granulanom pakovanju. Tokom analize fotografija korišćene su Voronijeva teselacija i Deloneova triangulacija. Dobijeni rezultati pokazali su da dolazi do različitih promena u zavisnosti od efektivne gravitacije pri kojoj je pakovanje formirano. Zaključeno je da su granularna pakovanja formirana pri uslovima redukovane efektivne gravitacije tokom prodiranja šipke uređuju, dok se pakovanja formirana pri normalnoj gravitaciji izdižu i dolazi do razuređenja.

Kompletan rad: Strukturne promene u dvodimenzionalnim granularnim sistemima u uslovima izmenjene efektivne gravitacije u procesu prodiranja stranog tela