Eksperimentalno utvrđivanje haosa u kretanju fizičkog klatna sa oscilujućom tačkom vešanja

Petra Šešelja, Kristina Gligorić

Mentori: Stevan Radanović, Mario Cekić

PDF

U radu je prikazano kako je moguće eksperimentalno ustanoviti haos u jednostavnom fizičkom sistemu sa jednim stepenom slobode. Izložen je detaljan opis aparature ko ja je korišćena. Merenja su vršena tako što je amplituda osclilovanja varirana za različite parametre koji su prethodno određeni simulacijom. Očekivano je da povećavanjem amplitude sistem prelazi iz periodičnog u haotični režim putem udvostručavanja perioda, sve dok se ne dostigne kritična amplituda pri kojoj sistem prelazi u haotičan režim. Klatno je snimano za različite setova parametara, a zatim su snimci komjuterski obrađeni.