Ispitivanje uticaja gustine plazme na efikasnost ubrzanja elektrona pulsnim laserom

Aleksandar Bukva

Ova j rad se bavi uticajem gustine plazme na ubrzanje elektrona u “vejkfild” šemi. Testirana je hipoteza da za svaki laser postoji optimalna gustina za koju će efikasnost prenosa energije lasera na čestice biti maksimalna. Korišćena je dvodimenzionalna relativistička “PIK” simulacija, koja je napisana u okviru ovog projekta. Dobijeni rezultati ukazuju da je pretpostavljena hipoteza tačna i dalji tok istraživanja je predložen.

Kompletan rad: Ispitivanje uticaja gustine plazme na efikasnost ubrzanja elektrona pulsnim laserom