Numerički model distribucije kompanija po veličini

Emilija Ðorđević i Anja Ðajić

Mentor: Miloš Božović

PDF

Cilj rada je implementacija modela koji na realističan način predstavlja stvaranje različitih raspodela kompanija po veličini, bez uvođenja veštačkih komplikovanih modela koji su se pojavljivali u ranijim radovima. U osnovi modela je uspostavljena analogija između tržišta i gasa, kao i maksimizacija profita firmi u zavisnosti od ispitivanih parametara. Implementirani model je verifikovan na podacima za broj radnika u kompanijama u SAD. Rezultati pokazuju da umanjivanjem poreskih stopa i uvećanjem stepena ulaganja u tehnološki razvoj dolazi do nastanka velikih kompanija. Najveće razlike među kompanijama u raspodeli nastaju zbog nejednakosti u stepenu ulaganja među kompanijama, a monopoli mogu nastati i usled velikih opsega premija na rizik koje izdaju banke. Takođe, praćen je profit firmi, ukupan kapital, ljudski kapital u sistemu, kao i rast celokupne privrede.