Uticaj dipolne interakcije na oblik Fermijeve površi

Anastasija Ilić i Jelena Ristić

Mentor: Vladimir Veljić

PDF

Ovaj rad za cilj ima ispitivanje uticaja dipol-dipol interakcija na statičke i dinamičke osobine ultrahladnog Fermijevog gasa zarobljenog u opto-magnetnoj zamki. Ovakav sistem se može opisati u realnom prostoru, gde su određivani Tomas-Fermijevi radijusi, kao i u momentnom prostoru gde su predstavljene poluose Fermijeve površi. Koristeći jednačinu za ukupnu energiju sistema, analitički je dobijen zatvoren sistem šest jednačina, koje jedinstveno određuju poluose elipsoida u realnom i momentnom prostoru. Sistem je dalje rešavan numerički i ispitivano je kako različiti parametri sistema (ukupna broj čestica, frekvence zamke, i sl.) utiču na stepen deformacije Fermijeve sfere. Rezultati ovog rada bi mogli doprineti u dizajniranju budućih eksperimenata, kao i analizi rezultata tih eksperimenata.