Proučavanje dinamike Boze-Ajnštajnovog kondenzata simulacijom pri promeni parametara sistema

Ognjen Marković
Mentor: Vladimir Luković

PDF

Proučavana je dinamika Boze-Ajnštajnovog kondenzata numeričkim simuliranjem Gross‐Pitaevskii jednačine pri promeni parametra sistema. Cilj rada je bio ispitivanje uticaja nelinearnosti samog sistema na procese raspada i osnovnu frekvenciju kondezata u slučaju nagle promene koeficijenta nelinearnosti. Pokazano je kako nelinearnost utiče na proces raspada kondenzata pri isključenju magnetne zamke.