Proučavanje dinamike Boze-Ajnštajnovog kondenzata simulacijom pri promeni parametara sistema

Ognjen Marković
Mentor: Vladimir Luković

Proučavana je dinamika Boze-Ajnštajnovog kondenzata numeričkim simuliranjem Gross‐Pitaevskii jednačine pri promeni parametra sistema. Cilj rada je bio ispitivanje uticaja nelinearnosti samog sistema na procese raspada i osnovnu frekvenciju kondezata u slučaju nagle promene koeficijenta nelinearnosti. Pokazano je kako nelinearnost utiče na proces raspada kondenzata pri isključenju magnetne zamke. Takođe je pokazano da frekvencija osnovne oscilacije zavisi od trenutnih parametra sistema ali i od početnog stanja sistem iz ojeg je sistem izveden.

Kompletan rad: Proučavanje dinamike Boze-Ajnštajnovog kondenzata simulacijom pri promeni parametara sistema