Lokalizacija zvuka u metamaterijalima

Trivko Kukolj

Mentor: Petar Bojović

PDF

U ovom radu merena je raspodela intenziteta zvuka u metamaterijalu i ispitana je lokalizacija talasa određenih frekvencija u različitim delovima metamaterijala. Struktura je eksperimentalno realizovana. Izmeren je akustični pritisak za 11 različitih frekvencija u opsegu od 3.8 kHz do 14.6 kHz. Za frekvencije do 10 kHz, akustični pritisak je maksimalan na lokacijama predviđenim teorijskom zavisnošću, dok je za više frekvencije maksimum akustičnog pritiska slabije izražen. Postignuta je lokalizacija komponenti određenih frekvencija, pri čemu je intenzitet svake komponente određen akustičnim pritiskom na odgovarajućem mestu lokalizacije. Urađena je numerička simulacija u softverskom okruženju COMSOL Multiphysics. Eksperimentalni i numerički rezultati potvrđuju da pri prostiranju talasa kroz strukturu dolazi do lokalizacije energije talasa na određenim mestima unutar strukture. Takođe, urađena je i optimizacija strukture Monte-Carlo algoritmom, da bi se postigla bolja lokalizacija, tj. veći intenzitet akustičnog polja u ćelijama strukture.