Dobijanje i ispitivanje osobina mikrosočiva u sloju želatina

Jelena Pajović i Martin Jovanović
Mentor: Dejan Pantelić

PDF

U ovom radu opisano je poboljšanje tehnike dobijanja mikrosočiva u tankom sloju želatina i računarska simulacija pomoću koje se određuju parametari sočiva. U procesu dobijanja sočiva u želatin su dodavane koncentrovane boje i tothema da bi mu se povećala osetljivost na laserski snop, kao i radi sprečavanja daljeg isparavanja vode iz želatina po završetku izlaganja laseru. Menjani su početni uslovi pod kojima nastaju mikrosočiva i posmatrane varijacije njihovih osobina. Takodje, dokazalo se da se ranije uočene dve difrakcione slike dobijaju kao posledice prolaska laserskog snopa kroz sloj želatina, ali i kao posledica refleksije od mikroskopske pločice na koju je nanet sloj. Glavni deo projekta obuhvata simulaciju za dobijanje difrakcione slike na zaklonu, koju upoređujemo sa eksperimentalno dobijenim podacima. Izračunat koeficijent korelacije za realnu difrakcionu sliku i difrakcionu sliku dobijenu simulacijom iznosi 0.59, što spada u statistički značajno poklapanje. Takođe, procenjena je i širina laserskog snopa u odnosu na dimenzije formiranog sočiva i iznosi 136% prečnika konture sočiva.