Analiza finansijskih kriza korišćenjem zakona skaliranja kao osnove analogije finansijskih tržišta sa fizičkim sistemima

Marko Kabić, Sara Bogojević
Mentor: Miloš Božović

PDF

U ovom radu je ispitivano da li postoji specifično ponašanje finansijskog tržišta akcija, za vreme kriza, na osnovu kojeg bi se one mogle predvideti. Korišćen je rezultat ranijih radova koji pokazuju da, u periodima kriza, kretanje cena akcija postaje korelisanije, budući da cene svih akcija počinju da opadaju. Uočena je veličina koja odražava ovu korelaciju i posmatrano je njeno ponašanje u periodima visoke korelacije, koji su smatrani krizama. Pokazano je da samo u periodima kriza ova veličina stepeno zavisi od vremena, što predstavlja zakon skaliranja. Ovaj zakon je karakterističan za brojne fizičke sisteme, što je omogućilo stvaranje analogije između finansijskih tržišta i fizičkih sistema. Kao primer fizičkog sistema, korišćen je fizički sistem feromagneta. Feromagneti su supstance koje pokazuju magnetna svojstva samo ispod određene ,,kritične”” temperature, kada veličine koje opisuju njegovo stanje počinju da odražavaju zakon skaliranja. Time je postignuta analogija između ulaska feromagneta u magnetni režim i ulaska finansijskih tržišta u krizni režim.