Formiranje sabirnih sočiva od kapljica vode i glicerina

Teodora Đorđević i Marija Petrović

Mentori: Aleksandra Alorić, Jelena Pajović

PDF

U ovom radu je demonstrirano formiranje sabirnih sočiva od kapljica vode i glicerina i određivanje njihove žižne daljine. U eksperimentu je korišćena blenda sa podesivim otvorom. Kapljice tečnosti postavljane su u blendu i pomeranjem poluge na njoj, mogla su se formirati različita sočiva. Određivane su žižne daljine ovako dobijenih sočiva. Dobijene žižne daljine bile su u intervalu 3.39–26.85 mm za vodu i u intervalu 4.47–32.41 mm za glicerin. Posmatrana je zavisnost žižne daljine sočiva od glicerina i vode od otvora blende pri pet različitih zapremina ovih tečnosti. Zavisnost je predstavljena grafički. Takođe, posmatrano je i kako žižna daljina sočiva na nekom određenom otvoru blende zavisi od zapremine kapljica. Ustanovljeno je da pri istom otvoru blende i istoj zapremini tečnosti sočiva od glicerina imaju manju žižnu daljinu no sočiva od vode.