Simulacija radijalne segregacije upotrebom celularnih automata

Marko Kuzmanović

Mentor: Slobodan Vrhovac

PDF

Proučavana je radijalna segregacija dvokomponentne smeše granularnih materijala prilikom rotiranja upotrebom celularnih automata. Ispitan je uticaj masa granula, kao i uticaj trenja između granula na radijalnu segregaciju. Pokazano je da i mala razlika u osobinama granula dovodi do segregacije u radijalnom pravcu, kao i da povećanje te razlike dovodi do gotovo potpunog razdvajanja smeše na komponente.