Primena genetskog algoritma za učenje hodanja dvodimenzionalnog bipedalnog modela

Janko Šušteršič, Maja Pantić

Mentor: Miroslav Bogdanović

PDF

Cilj ovog rada su optimizacija i ispitivanje čovekovog kretanja projektovanog u ravni. U tu svrhu razvijena su dva dvodimenzionalna bipedalna modela različitog stepena složenosti, koja mogu da se kreću u fizički realnom okruženju. Za simuliranje kretanja korišćen je pristup po kome su momenti sila, koji kontrolišu kretanje delova tela, u svakom trenutku linearna kombinacija parametara trenutnog stanja u kojem se model nalazi. Model čoveka i simuliranje njegovog kretanja implementirani su u programskom jeziku Python, uz pomoć programskog paketa Pybox2d. Predstavljen je genetski algoritam sa ciljem postizanja stabilnog kretanja bipedalnog modela i za njegovu optimizaciju. Dobijeni su parametri koji opisuju stabilno kretanje čoveka, prosečne dužine koraka od 39 cm, u trajanju od 0.75 s.