Ispitivanje karakteristika lebdećeg fluidnog mosta

Helena Miljković

Mentor: Vladimir Jovanović

PDF

U ovom radu proučavane su karakteristike fluidnog mosta. Fluidni most je struktura koja se formira između dve čaše napunjene fluidom kada se u svaku od njih postavi po jedna elektroda i dovede napon reda veličine kilovolta između njih. Karakteristike koje su ispitivane za razne setove parametara su maksimalna dužina mosta, promena poluprečnika mosta, kao i protok fluida kroz most tokom vremena. Razlika napona između elektroda koja je varirana tokom eksperimenata je u opsegu od 6 do 11 kV. Fluidi koji su korišćeni za ispitivanje su metanol, etanol, propanol, amil-alkohol, izopropil-alkohol, voda, rafinirano ulje, kao i smeše vode sa alkoholima. Rezultati pokazuju da prilikom korišćenja vode, kao fluida u eksperimentu, postoji tendencijalni protok fluida koji je linearno zavisan od vremena. Na fluidnom mostu tendencijalni protok predstavlja kretanje fluida u smeru čaše sa katodom, ali dolazi i do povremenih prelazaka fluida ka čaši sa anodom. Zapa ženo je da se nehomogene smeše vode i alkohola u domenima visokih i niskih napona ponašaju slično akoholima i vodi, respektivno.