Klasifikacija relevantnih trajektorija u funkcionalnim integralima

Mirjana Dimitrievska
Mentori: Jelena Grujić, Aleksandar Bogojević

PDF

Računanje funkcionalnih integrala, osim za slobodnu česticu, je nemoguće, zato se danas funkcionalni integrali računaju numerički. Cilj ovog rada je da odredi trajektorije koje značajno doprinose amplitudi verovatnoće i time omogući brže i jednostavnije računanje funkcionalnih integrala. Trajektorije su klasifikovane prema njihovoj izlomljenosti i relativnom doprinosu amplitudi verovatnoće. Kako svaku trajektoriju posamtramo kao izlomljenu linuju sa N podeonih tačaka, njenu izlomljenost smo definisali količnikom zbira njenih ekstremuma i ukupnog broja podeonih tačaka. Ispitivana su dva algoritma sa različitim metodama generisanja trajektorija. Za oba algoritma smo pokazali da trajektorije sa izlomljenosti daju praktično celokupni doprinos računatim amplitudama. Takodje pokazali smo da teži nuli, onda kada je N konačno veliki broj, odnosno u slučaju jedini ne nulti doprinos davaće samo trajektorije čija je izlomljenost 0.5.