Numerički model procesa kompaktifikacije granularnog sistema

Ivan Stojanović
Mentor: Slobodan Vrhovac

PDF

Granularni materijali predstavljaju ansamble velikog broja makroskopskih objekata. U radu je numeričkim modelom ispitivan uticaj intenziteta vertikalnih vibracija na granularni sistem. Posmatran je proces kompaktifikacije sistema baziran na ideji adsorpciono-desorpcionog modela. Model je realizovan na jednodimenzionalnoj rešetki primenom ovih stohastičkih procesa na linijske segmente. Proučavan je memorijski efekat koji nastaje trenutnom promenom intenziteta vibracija. Rezultati pokazuju da ovaj model reprodukuje osnovne osobine procesa kompaktifikacije i memorije sistema. Pokazano je da u ravnotežnom stanju gustina sistema raste opadanjem verovatnoće desorpcije. Brzina promene gustine raste srazmerno verovatnoći desorpcije.