Eksperimentalno ispitivanje Ajnštajnovog i Debajevog modela

Bogdan Raonić, Andrej Jakovljević

Mentor: Stefan Badža

PDF

Cilj rada je ispitivanje načina za određivanje Debajeve i Ajnštajnove temperature, koje su mikroskopske karaktristike materijala, posrednim, makroskopskim metodama. Obrađene su dve metode. Prva koristi nelinearnost zavisnosti toplotnog kapaciteta od temperature, i ima sledeću postavku: kada metal ohladimo do željene temperature, dovodeći ga u kontakt sa tečnim azotom, merenjem količine azota koji je ispario, dobijamo toplotni kapacitet metala koji možemo uporediti sa teorijskom zavisnošću od Ajnštajnove ili Debajeve temperature. Druga metoda koristi zavisnost brzine zvuka od mikroskopsih karakteristika metala, i svodi se na izračunavanje brzine zvuka u metalu. Brzina zvuka se meri tako što se odredi dužina trajanja kontakta između čekića i metala nakon što čekićem proizvedemo mehanički talas u metalu, koji se vraća kroz metal, delujući na čekić i prekidajući kontakt.