Ispitivanje dinamike kvazičestica u neravnotežnoj superprovodnosti

Katarina Vukosavljević i Ivana Burmazović

 

U ovom radu bavile smo se modelovanjem dinamike relaksacije kvazičestičnih ekscitacija u superprovodniku i poređenjem dobijenih rezultata sa realnim eksperimentalnim podacima. Naš model zasniva se na difuzivnom transportu kvazičestica, gde su uračunati i članovi koji opisuju izvor ekscitacija i rekombinaciju kvazičestica. Za modelovanje izvora ekscitacija korišćen je poluprovodnički model tunelovanja kvazičestica kroz tunel spoj u superprovodnik. Dinamika relaksacije kvazičestica modelovana je pomoću dva pristupa koja su upoređivana: aproksimacije vremena rekombinacije i drugog, u kom brzina relaksacije linearno raste sa povećanjem broja kvazičestica. Na osnovu prvog pristupa dobijeni su rezultati koji se ne slažu sa eksperimentalnim podacima. Drugim pristupom potvrđena je korena zavisnost gustine stanja kvazičestica od struje pobude kao posledica kvadratnog modela relaksacije i dobijeno je veće slaganje sa eksperimentalnim rezultatima.

 

Ispitivanje dinamike kvazičestica u neravnotežnoj superprovodnosti