Merenje odnosa grananja Higsovog bozona na dva Z bozona

Jelena Ristić, Nikola Maksić

Mentori: Gordana Milutinović-Dumbelović, Vladimir Gligorov

PDF

Cilj ovog rada bio je merenje odnosa grananja Higsovog bozona na dva Z bozona kako bi se utvrdilo koliko često se taj proces dešava u prirodi. Korišćeni su podaci iz CERN-a dobijeni simulacijom budućeg eksperimenta CLIC na energiji od 3 TeV. Pri sudaru snopa e+ i e– posmatran je događaj u kome se W+W– fuzijom dobija Higsov bozon, pri čemu se on dalje raspada po jednačini $H \to ZZ^* \to q\overline{q} l^+l^-$. Primenom multivarijantne analize u okviru koje je korišćen BDTG metod dobijeni su rezultati za odnos grananja (4.30±0.09)%. Ovi rezultati doprinose preciznijem određivanju osobina Higsovog bozona pri interakcijama sa drugim česticama.