Proces kompaktifikacije dvodimenzionalnog granularnog sistema pod uticajem vertikalnih vibracionh pobuda

Grigorije Aleksić

Mentor: Marko Kuzmanović

PDF

Kompaktifikacija granularnog materijala predstavlja proces rasta gustine granularnog mediuma pod uticajem mehaničkih perturbacija. Ovaj fenomen ima suštinski značaj u mnogim industrijskim procesima.U radu je korišten dvodimenzionalni granularni sistem sačinjen od kuglica precnika 4.5mm. Osnovni cilj je bio pokazati zavisnost maksimalne vrednosti gustine granularnog pakovanja od amplitude ubrzanja sinusnih oscilacija kojima se sistem izlaže, kao i prodiskutovati kako amplituda i frekvencija utiču na proces kompaktifikacije čemu do sada nije posvećena velika pažnja. Pokazano je da sa povećanjem amplitude ubrzanja, asimptotska gustina granularnog sistema pri kompaktifikovanju opada,