Kako napisati dobar predlog projekta

Dobar predlog projekta odgovara na tri pitanja:

1) Šta će biti rađeno – objašnjenje predloženog istraživanja

2) Kako će biti rađeno – metode i tehnike neophodne za realizaciju projekta

3) Zašto će biti rađeno – motivacija (značaj) istraživanja, npr. šta je novo u odnosu na prethodna istraživanja rađena na tu temu

Delovi predloga su:

Naslov. Mora biti koncizan, tako da nakon čitanja naslova čitalac može steći ideju o čemu se radi u projektu.

Apstrakt. Jedan pasus koji opisuje šta je predmet istraživanja u projektu, koja osobina ili fenomen će biti posmatrani ili koja hipoteza će biti proverena, kao i okvirno na koji način će se sve to postići. Poželjno je naznačiti i motivaciju za realizaciju baš takvog istraživanja. Osnovna ideja je da nakon čitanja apstrakta čitalac razume suštinu istraživanja.

Uvod. U uvodu opišite oblast kojom želite da se bavite. Navedite sve što je do sada rađeno u toj oblasti, a što je potrebno za razumevanje vašeg rada; bez suvišnih informacija, ali sa svim konceptima na kojima se zasniva vaš rad. Pritom se uredno pozivajte na sve korišćene izvore (knjige, radove, predavanja, itd.), koje ćete navesti na kraju predloga. Vaši izvori informacija moraju biti kredibilni – NE Mythbusters, dnevne novine i slično. Ukoliko koristite Wikipedia članke, proverite i navedite reference koje su popisane na dnu članka na Wikipedia sajtu.

U uvodu navedite i svoju hipotezu. Hipoteza je pretpostavka o rezultatu vašeg istraživanja. To može biti nova formula, novi rezultat eksperimenta itd. „Pretpostavljamo da će zvezde većih masa brže evoluirati u tesno dvojnim sistemima“. Potrebno je objasniti na koja pitanja tražite odgovore. Na osnovu sadašnjih znanja iz oblasti kojom se bavite, objasnite zašto je vaša hipoteza dobra.

Materijali i metode. Ovde je potrebno detaljno objasniti plan istraživanja.Važno je da budete svesni svih koraka koje je potrebno izvesti: nije dovoljno reći da ćete napisati simulaciju ili da će nešto biti određeno eksperimentalno. Za eksperimentalne projekte biste morali da navedete kakva aparatura i materijali će vam biti potrebni i kako ćete iste upotrebiti. Primer: etanol (umesto “neki alkohol”); crveni laser snage oko 10mW (pre nego samo “laser”). Ako želite da radite simulaciju, trebalo bi da umete da objasnite strukturu iste, numeričke metode koje se koriste i korake u proračunima itd.

Usavršavanje. Šta novo morate naučiti kako biste mogli samostalno uraditi ovaj projekat? Kakvo vam je predznanje iz matematike, fizike ili programiranja, i čime ga je potrebno dopuniti da biste uspešno uradili ovaj projekat?

Mentor. Nije neophodno da ga već imate u ovoj fazi, ali ukoliko ga imate ili imate ideju ko bi to mogao da bude, napišite.

Literatura. Svuda navedite reference (izvore) koje ste koristili, bilo da su u pitanju formule, metode, materijali ili bilo šta drugo. Na samom kraju predloga je potrebno navesti spisak literature, sa web adresom (ukoliko je korišćeni izvor dostupan na web-u). Primer:

Radović, Zoran, et al. “Transition temperatures of superconductor-ferromagnet superlattices.” Physical Review B 44.2 (1991): 759.