Određivanje distribucije sila u granularnim materijalima

Igor Marinković, Luka Butulija
Mentori: dr Slobodan Vrhovac

U našem radu predstavljamo rezultate serije eksperimenata za utvrđivanje distribucije sila u trodimenzionom neuređenom pakovanju čeličnih kuglica, koje predstavljaju naš granularni materijal. Izvršeni eksperimenti pokazuju da distribucija raste eksponencijalno za pimenjeni raspon sila, koji smo prethodno odredili kao optimalni raspon za metod koji smo koristili. Oblik raspoređene sile i vrednost eksponencijalnog rasta su konstantni, a na dobijene vrednosti zanemarljivo su uticali početni uslovi pripreme eksperimentalne aparature. Dobijena funkciona forma distribucije sila pokazuje doslednost u primenjenom rasponu sile u kojima je merena i u skladu je sa očekivanim rezultatima.

Kompletan rad: Određivanje distribucije sila u granularnim materijalima